طبق بررسیهای انجام شده، گیاهان جنس Salvia از تیره Labiatea (نعناعیان) دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی قوی می‌باشند. بطوریکه گونه Officinalis که مهمترین گونه این جنس می‌باشد، دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بسیار خوبی است . این گیاه بومی مناطق مرطوب اروپا است و در چند سال اخیر با وارد کردن بذر آن، اقدام به کشت آن در مناطق شمالی ایران نموده‌اند. رزمانول یکی از ترکیبات موثر موجود در مریم گلی است ، که به اندازه آنتی‌اکسیدان سنتزی (BHT) دارای قدرت آنتی‌اکسیدانی است . بعلاوه همانند آکلیل کوهی دارای ترکیبات موثر، نظیر کارنوزول و اسیدکارنوزیک می‌باشد. با توجه به اینکه گیاه نوروزک Salvia leriifolia گونه‌ای از Salvia می‌باشد، که بومی جنوب خراسان بوده و تاکنون هیچگونه تحقیقی در زمینه بررسی اسانس و عصاره این گیاه از نظر خواص آنتی‌اکسیدانی صورت نگرفته است ، بررسی حاضر بعنوان اولین پژوهش بر روی خواص آنتی‌اکسیدانی، بررسی فیتوشیمیایی و شناسایی ترپن‌های موجود در اسانس این گیاه می‌باشد.
کد نوشتار : 24900