بر اساس برنامه های بالا دستی توسعه کشور همچون سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه ، مناطق مختلف کشور جهت دستیابی به توسعه یکپارچه و برنامه ریزی شده ، ملزم به سیاست گذاری و جهت گیری و همچنین تنظیم اقدامات اجرایی مناسب و هم سو با برنامه های بالا دستی هستند. عوامل و دلایل متعددی در روند نا مطلوب توسعه در استان علی رغم وجود پتانسیل های فراوان موثر می باشند که در این پژوهش به بررسی آنها پرداخته خواهد شد . بر اساس مطالعات انجام شده ، رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی می تواند منجر به طراحی آیندهای ممکن و محتمل شود و به دنبال آن می توان برای دستیابی به آینده مطلوب با توجه به محتمل ترین احتمالات ممکن الوقوع آینده ، سیاست ها ی دقیق و متناسبی را در پیش گرفت.
نمایه ها: