این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین احساس تنهایی، کمرویی، افسردگی و سبک‌های دلبستگی با میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک در دانشجویان جندی شاپور در سال 1394 انجام شده که جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه جندی شاپور بود و حجم نمونه شامل 222 نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک بودند که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه فیس بوک، احساس تنهایی، کمرویی، افسردگی، سبک دلبستگی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین احساس تنهایی کلی و رمانتیک و اجتماعی و کمرویی و افسردگی وسبک دلبستگی اضطرابی و میزان استفاده از فیس بوک رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد، و بین احساس تنهایی خانوادگی و سبک دلبستگی اجتنابی و میزان استفاده از فیس بوک رابطه وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه ورود نشان داد متغیر‌های احساس تنهایی رمانتیک، خانوادگی و اجتماعی، کمرویی، افسردگی و سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی حدود07/0 واریانس میزان استفاده ازفیس بوک را پیش‌بینی می‌کنند و همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام‌به‌گام نشان داد دلبستگی اضطرابی و افسردگی میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک را پیش-بینی می‌کند.
کد نوشتار : 311434