در حال حاضر یکی از رسانه‌هایی که میزان قابل توجهی از افراد جامعه را متوجه خود ساخته، استفاده از اینترنت می باشد. در این بین، قشر نوجوان جامعه به سبب اقتضای سنی، علاقه بیشتری به این نوع از رسانه داشته، وقت بیشتری را صرف موضوع می نمایند. به سبب این امر، از یک سو خطر اعتیاد به اینترنت و دور شدن از مسیر اصلی زندگی و تحصیل وجود دارد و از طرفی دیگر، تاثیر پذیری حالات، تصورات، ادراکات و حتی سیستم عصبی نوجوانان از نوع خط دهی و ویژگی‌های این رسانه، افراد، خانواده ها و جامعه را تهدید می کند. بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با میزان سازگاری اجتماعی از اهم مسائلی است که باید مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان این حوزه قرار گیرد. جامعه آماری ما کل دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اردبیل است که تعداد آنها 13886 است. برای به دست آوردن حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. بر اساس این جدول حجم نمونه 375 نفر را شامل می شود در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. به این ترتیب که بعد از تقسیم ناحیه‌ها به صورت تصادفی از داخل هر ناحیه تعدادی مدارس انتخاب شد و در نهایت به صورت تصادفی از داخل مدارس نیز کلاسها به عنوان نمونه انتخاب شدند و از درون این کلاسها نمونه آماری انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و از آزمونهای ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین میزان، مدت استفاده از اینترنت، میزان فعال بودن در فضایی اینترنتی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده دانش آموزان با سازگاری اجتماعی آنها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.