پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برتمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی در بانک توسعه صادرات ایران تدوین و بانک توسعه صادرات ایران به عنوان مطالعه موردی برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از داده های به دست آمده، به بررسی روابط احتمالی بین تمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی در بانک توسعه صادرات ایران به عنوان متغیر وابسته و درک و سهولت استفاده، سازگاری(با ارزشها، تجربه هاو نیازها)،گرایش و نگرش نسبت به پذیرش استفاده ازبازاریابی اینترنتی و درک و احساس سودمندی به عنوان متغیرهای مستقل می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان ستاد و شعب بانک توسعه صادرات ایران درشهر تهران و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حداقل حجم نمونه با استفاده از فرمول ککران 255نفرمشخص گردید. به منظور پاسخگویی به اهداف تحقیق از پرسشنامه استفاده وبرای طراحی پرسشنامه با مطالعه منابع مربوطه (برخی مقالات و کتب تالیف شده درزمینه های بازاریابی اینترنتی، بازاریابی بانکی و ...) طرح اولیه پرسشنامه تهیه و از نظرات متخصصین بانکی(برخی از مدیران، روسا و معاونین ادارات و کارشناسان صنعت بانکداری) استفاده گردید، در نهایت پرسشنامه‌های تهیه شده با استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و دونفر دیگر ازاساتید محترم دانشگاه اصلاح گردید. روایی سوالات پرسشنامه با نظر اساتید و صاحب نظران محترم و همچنین آزمون روایی همگرا و تحلیل عاملی تأیید گردید و پایایی ابزار سنجش نیز در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمون های آلفای کرونباخ، مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود رابطه بین تمامی متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی می‌باشد.
کد نوشتار : 171044