موسسه جهاد نصر از موسسات وابسته به وزارت جهادسازندگی است که با توجه به گستردگی فعالیتهای این موسسه در سطح کشور برای هدایت ، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تعیین اهداف بلندمدت و استراتژیهای خود نیاز به یک سیستم اطلاعاتی موثر دارد. گستردگی این موسسه در سطح کشور و دارا بودن بیش از 30 شرکت تحت پوشش ، لزوم وجود سیستم‌های اطلاعاتی در سطح خود موسسه و شرکتهای وابسته را برای هماهنگی بین فعالیتها و تعیین برنامه و اهداف بلندمدت ایجاب می‌کند. از سوی دیگر اکثر سازمانها فاقد یک سیستم اطلاعاتی مناسب و اثربخش هستند و در مواردی که سیستم اطلاعاتی وجود دارد استفاده مناسبی از آن نمی‌شود. بسیاری از اطلاعات تولید شده که مورد نیاز کاربران است در سازمان تولید می‌شود اما بدون استفاده باقی مانده و قابلیت به روز بودن خود را از دست می‌دهد. یا اصولا اطلاعاتی که تولید می‌شود نیاز کاربران را برطرف نمی‌سازد. اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی این کمک را به مدیران می‌کند که بدانند آیا اطلاعاتی که آنها به آن نیاز دارند یا یک سیستم اطلاعاتی باید تولید کند تولید می‌شود یا خیر؟ تا چه اندازه این اطلاعات تولید می‌شود چه نیازهایی را برطرف می‌کند و در صورت لزوم چه اصلاحاتی برای بهینه کردن آن می‌تواند صورت گیرد. از اینرو بررسی سیستم اطلاعاتی فعلی موسسه جهاد نصر و بررسی میزان اثربخشی سیستم وجود و بررسی نقاط ضعف و قوت آن مسئله مهمی است که بررسی آن می‌تواند در راه بهبود و کاهش انحرافات سیستم اطلاعات فعلی نقش بسزایی داشته باشد. تحقیق حاضر در چارچوب فرضیات زیر انجام گرفته است . -1 سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات دقیق و مرتبط تولید می‌کند. -2 سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات به موقع تولید می‌کند. -3 سیستم اطلاعات مدیریت موسسه جهاد نصر اطلاعات با شکل مناسب تولید می‌کند.
کد نوشتار : 13689