کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد. شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی کمک شایانی به مدیران در زمینه شناسایی نیازهای مختلف کارکنان و در نتیجه آگاهی از رضایت یا عدم رضایت آنها می‌نماید که مقصود همان بررسی عوامل محرک درونی فرد است که به موجب آن فرد وادار به انجام کار یا رفتاری می‌گردد که جهت‌دار و در راستای افزایش کارآیی او و در نهایت اثربخشی سازمان خواهد بود. موضوع زمانی بارز می‌شود که در تشخیص این نیازها بین مدیران سازمان و کارکنان تفاوت بوجود آید. چه بسا مدیران حداکثر تلاش خود را برای برآورده نمودن نیازهای کارکنان بعمل می‌آوردند اما باز هم کارکنان ناراضی هستند. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که بنظر می‌رسد غالبا میان آنچه که مدیران می‌پندارند سبب ایجاد رضایت شغلی کارکنان می‌شود و آنچه کارکنان می‌پندارند موجب رضایت آنها می‌شود تفاوت وجود دارد. در این تحقیق سعی بعمل آمده که موضوع فوق به نحوه مقتضی و با روشها و اسلوب علمی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و با این هدف "مقایسه نگرش مدیران و معلمان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشهد نسبت به عوامل موثر در رضایت شغلی" را مورد پژوهش قرار دادیم.
کد نوشتار : 24896