تحقیق حاضر درصدد است که ارکان اساسی ساختار (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) را در "کوی دانشگاه تهران" بررسی و میزان فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار را تبیین نماید و ساختار مناسب آنرا طراحی کند.
کد نوشتار : 22511