قبض واژه و لغتی عربی بوده که در لسان شرع(قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد می باشد که در این رابطه باید شناخت دقیق و کلی نسبت به واژه قبض داشته باشیم چراکه قبض یکی از ارکان مهم و اساسی در عقود و قراردادها بوده و نقش مهم و بسزایی را در این راستا ایفا می کند.عقدی که فاسد و باطل باشد قبض در آن عقد نیز معنا و مفهومی ندارد و اگر در این عقد،قبض تحقق یافته باشد این قبض به تبع عقد، باطل بوده و فاقد اثر حقوقی و قانونی می باشد.حال با بررسی عقود فاسد که این عقد معاوضی است یا غیر معاوضی سعی بر آن داریم که بتوانیم تحقیقی جامع و کامل در زمینه اثر قبض در عقود فاسد در حقوق ایران ارائه نموده و در این زمینه نگاهی به نظریات علمای شیعه و اهل سنت در شناسایی عقد فاسد داشته باشیم و با معنای و مفهوم عقد فاسد در سطح گسترده تر و جامع تری آشنا شویم.
نمایه ها:
قبض |