با توجه به اهمیت و گستردگی مسئله اشتغال لزوم توجه به جوانب مختلف آن ضرورت دارد. که از جمله می‌توان به جنبه اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی اشاره نمود. برخورد با چنین مسئله‌ای با ابعاد وسیع تدبیر و سیاست جامعی را طلب می‌کند که از عهده یک یا دو سازمان برنمی‌آید، بلکه یک عزم ملی و عمومی را می‌طلبد. در این جا ضمن تاکید به اهمیت مسئله اشتغال و حمایت از بیکاران سعی می‌شود که حمایتهای قانونی در خصوص اتخاذ سیاست اشتغالی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص سیاستهای اشتغال برخی از آنها در غالب برنامه اقتصادی گنجانده می‌شود و جهت اشتغال‌زایی دارد و برخی دیگر از این سیاستها جنبه حمایتی و تامین اجتماعی نیروی کار را مدنظر قرار داده است . با توجه به این نکته در این رساله ابتدا کلیاتی در خصوص اشتغال و تدابیر دولت در زمینه اشتغال بیان خواهیم کرد و به برخی از این تدابیر اشاره می‌کنیم و در بخش دوم به جنبه منفی اشتغال یعنی بیکاری می‌پردازیم و سیاست حمایتی دولت را در غالب بیمه بیکاری مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش اول که در دو فصل تنظیم شده است ابتدا در فصل اول به مفاهیم و تعاریف اشتغال پرداخته شده است . در ادامه به تحولات اشتغال در ایران به طور مختصر اشاره شده و هم‌چنین حمایتها و تدابیر قانون اساسی و قانون کار و اسناد بین‌المللی را در خصوص اشتغال بازگو شده است . در فصل دوم این بخش اقدامات دولت تحت عنوان تدابیر و اقدامات دولت در خصوص اشتغال عنوان شده است . در این قسمت از مراکز خدمات اشتغال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که هدف آنها کمک به نیروی کار جهت یافتن شغل مناسب و ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای جهت تطبیق مهارتهای کارگر با نیاز بازار کار می‌باشد، بحث شده است . در ادامه به قسمت دیگری از اقدامات دولت در خصوص ایجاد زمینه‌های اشتغال پرداخته و از خود اشتغالی و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی به عنوان سیاستی که اشتغال در بخش غیرمزدبگیری را مورد تشویق قرار می‌دهد یاد شده است . بخش دوم این رساله به بیمه بیکاری اختصاص یافته و تحت دو فصل به بررسی آن می‌پردازد که ابتدا در فصل اول به تعریف بیکاری و نحوه مقابله با آن که در قانون اساسی و قانون عادی و هم‌چنین در اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده است مطرح گردیده و در ادامه به طور مختصر به انواع بیکاری اشاره شده است و نظامهای حمایت از بیکاران که مورد عمل کشورهای مختلف است را به طور اجمالی بررسی کرده است . در فصل دوم به بیمه بیکاری به عنوان راهکاری موثر جهت کاهش آثار منفی و زیانبار بیکاری می‌پردازد و به مقایسه بیمه بیکاری در ایران و چند کشور دیگر اشاره شده است و در نهایت قانون بیمه بیکاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
کد نوشتار : 13669