در این تحقیق پس از آشنایی با مفهوم مدیریت دانش مشتری و خلق ارزش به بررسی ساز و کارهای انواع دانش مشتری که بر خلق ارزش موثر می باشند می پردازیم. داده های این تحقیق توسط پرسشنامه از شرکت رنوپارس جمع آوری شده است.