یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد، اما یافته هاى پژوهش هاى اخیر درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمى کند. به عبارت دیگر، هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش مى یابد، اما به تناسب کاهش در فروش، کاهش نمى یابد، این رفتار نامتناسب هزینه ها، چسبندگى هزینه نامیده مى شود هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و ارتباط چسبندگی هزینه های فروش عمومی واداری با حاکمیت شرکتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه و واکاوی قرار خواهد گرفت. یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی و گزارش هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1392 بدست آمده اند. و در نهایت 143 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند. در نهایت برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمونهای تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی مستقل از نرم افزار Eviews و Spss استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت حاکمیت شرکتی قوی بر کاهش چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش ارتباط مثبت دارد. (بنابراین می توان نتیجه گرفت که با دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت ها از بروز چسبندگی بیشتر در هزینه های اداری، عمومی و فروش جلوگیری کرد.)
کد نوشتار : 325163