هدف از پژوهش حاضر بررسی انسجام واژگانی در کتاب‌های داستان‌ تألیفی و ترجم? دو گروه سنی «الف» و «ب» بر اساس نظری? نقش‌گرای سیستمیک هلیدی بود. پیکر? این مطالعه در مجموع 64 کتاب داستان بود که برای هر گروه سنی در هر طبق? تألیف و ترجمه، 16 کتاب انتخاب شد. عناصر انسجام واژگانی بر اساس مدل هلیدی و حسن (1976)، در حدود 15000 جمله شمارش شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.انواع انسجام واژگانی در کتاب-های داستان به کار رفته بود. در هر گروه سنی، بالاترین بسامد توزیع را در هر دو دسته کتاب‌های داستان‌ تألیفی و ترجمه «تکرار» به خود اختصاص می‌دهد.