در این تحقیق رابطه پوشش گیاهی و خاک در پارک ملی کلاه‌قاضی، به روش اوردیناسیون مورد مطالعه قرار گرفت . این منطقه با وسعت حدود 50000 هکتار در جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. ابتدا کلیاتی از وضعیت منطقه شامل موقعیت جغرافیایی، تاریخچه، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی و اقلیم مورد بررسی واقع شد. چون هدف ، بررسی جوامع گیاهی منطقه و روابط این جوامع گیاهی با خاک آنها می‌باشد، لذا به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم، ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده (Stratified sampling)، تیپ‌های گیاهی منطقه بر اساس خصوصیات فلوریستیک و فیزیونومیک مجزا گردید. در داخل هر تیپ ، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی به صورت تصادفی و با استفاده از پلات حداقل سطح (Minimal area) صورت گرفت . در هر تیپ علاوه بر پوشش گیاهی، نمونه‌برداری خاک ، از سه عمق 0-5، 5-25 و 25-50 سانتی‌متری انجام گردید. بر روی نمونه‌های خاک آزمایشات مربوط به بافت خاک ، EC، pH، آهک ، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم صورت گرفت . تجزیه و تحلیل داده‌های پوشش گیاهی و خاک با استفاده از برنامه رایانه‌ای CANOCO و به روش CCA (Canonical Correspondence Analysis) انجام شد. خصوصیات پوشش گیاهی جوامع و روابط پوشش گیاهی خاک ، در هر جامعه بیان گردید. بررسی رویشگاه جوامع نشان می‌دهد که اختلاف در بافت ، املاح و درصد آهک خاک ، نقش مهمی در پراکنش واحدهای گیاهی دارند. به طور کلی در این منطقه عدم تکامل خاک باعث ضعف پوشش گیاهی شده است . دو عامل اقلیم و خاک ، بیشترین فشار اکولوژیک را بر منطقه وارد می‌سازند. استفاده از روش اوردیناسیون در این تحقیق نشان داد که این روش و نرم‌افزار آن، از دقت زیادی برخوردار بوده و می‌تواند به نحو مطلوبی تیپ‌های گیاهی را دسته‌بندی کرده و روابط پوشش گیاهی و فاکتورهای خاک را نمایان سازد.
کد نوشتار : 13089