برای تعیین بازترین تلرانسهای مجاز تولید باید مکانیزم عمل و عملکرد مطلوب را تعریف نمود که در رابطه با راکتها عملکرد مطلوب همان دقت تیر می‌باشد و سپس تاثیر عوامل خارجی و تلرانسهای تولید را بر عملکرد مطلوب محاسبه نموده و پس از بدست آوردن روابط حاکم که چگونگی تغییر عملکرد مطلوب (دقت تیر) با تغییر تلرانسهای تولید را مشخص خواهد کرد و با مشخص بودن تغییر هر تلرانس بر قیمت تمام شده می‌توان در یک برنامه کامپیوتری بازترین تلرانسها را به گونه‌ای تعیین نمود که در حالیکه عملکرد مطلوب حاصل شود قیمت تمام شده نیز در کمترین مقدار باشد. بنابراین در این پژوهش تعریف عملکرد مطلوب یا دقت تیر و نحوهء محاسبه آن بطور دقیق در حالتهای مختلف بحث شده است و سپس عواملی که دقت تیر را مورد تاثیر قرار می‌دهند یعنی منابع خطا بطور مشروح بررسی شده است و نهایتا با استفاده از برنامه شبیه‌سازی پرواز و مدل کردن راکت موردنظر در این برنامه به محاسبهء بودجه خطا پرداخته و روابط حاکم بر تاثیر عوامل خطا داخلی و خارجی بر دقت تیر بدست آمده و نهایتا برای یک راکت نمونه بازترین تلرانسها تعیین شده است .
کد نوشتار : 12621