پایان‌نامه مزبور مشتمل بر شش فصل، تلاشی برای بررسی مسائل کودکان از جنبه تبیین حقوق مخصوص به آنهاست . ما بر آن نیستیم تا بگوییم کودکان در قوانین (Law's) فعلی چه حقوقی دارند بلکه برآنیم تا بگوییم که کودکان چه حقوقی (Right's) باید داشته باشند. اما در عین حال برخی از آن حقوق را قوانین فعلی تطبیق داده و در هر مورد، کنوانسیون را مورد بررسی قرار داده‌ایم. متاسفانه بایستی اعتراف نمود، قوانین راجع به اطفال، دارای کاستیها و اشکالات فراوان است . در فصل اول پایان‌نامه به سن کودکی پرداخته و به این نکته اشاره رفته است که اولا تعیین سن بلوغ 15 سال برای پسران و بخصوص 9 سال برای دختران دارای مبنای قابل اطمینانی نیست . ثانیا هر موضوعی بلوغ خاص خود را داراست . مثلا زمان بلوغ جنسی با زمان بلوغ اجتماعی و پذیرش مسئولیت کیفری متفاوت است . ثانیا بلوغ، امری تدریجی است نه ناگهانی. در فصل دوم، تربیت و نگهداری کودکان بررسی شده و برخی قوانین مربوط به حضانت اطفال مورد نقد قرار گرفته است . در فصل سوم به مخارج نگهداری و تربیت کودکان توجه شده و کاستیهای قوانین موجود بیان شده است . در فصل چهارم حق مصونیت جزائی اطفال و ابهام و تناقضات موجود در قوانین جزایی راجع به اطفال بررسی گردیده و فصل پنجم به وضعیت حقوقی کودکان طبیعی خارج از نکاح می‌پردازد. در این فصل، عدم انتساب و الحاق آنها به پدر و مادر طبیعی و محرومیتشان از برخی حقوقی که اطفال مشروع از آن برخوردارند مورد تردید قرار گرفته است و بالاخره در فصل ششم وضعیت حقوقی کودکان بی‌سرپرست بررسی شده است .
نمایه ها:
ایران | 
حقوق | 
کودک | 
اسلام | 
کد نوشتار : 24772