پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌اند. فاصله زمانی تشکیل کمیته‌ها در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران در بیشترین موارد به صورت ماهیانه و در دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی به صورت "سه ماه یکبار" بوده است . بیشترین فراوانی از لحاظ نوع کمیته در دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیتهء آموزش ، کمیتهء پرستاری و کمیتهء مرگ و میر، در دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیته مرگ و میر، کمیتهء عفونت و کمیتهء آموزش ، و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیتهء مدارک پزشکی، کمیتهء مرگ و میر و کمیتهء دارویی بوده است . بیشترین فرد شرکت‌کننده در کمیته‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بیمارستان، در دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیر بیمارستان بوده است . همچنین این پژوهش بیش از 10 یافته جنبی دیگر در ارتباط با کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر نیز داشته است .
کد نوشتار : 12536