هدف از این مطالعه تعیین سطح استرس و بررسی و رتبه‌بندی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی می‌باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا رویدادهای استرس‌زا بر حسب شدت استرس‌زایی رتبه‌بندی و سپس با نمره‌گذاری میزان استرس هر یک از آزمودنیها تعیین گردید. میزان استرس با به کار بردن فرم کوتاه شده پرسشنامه SCL-90-R برای هر یک از آزمودنیها تعیین و افراد بیمار از سالم تفکیک گردیدند. مطالعه از نوع مقطعی بوده و عوامل مخاطره در این تحقیق مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، جنسیت ، وضعیت تاهل و اهلیت دانشجویان می‌باشد. از نرم‌افزار SPSS جهت تعیین ارتباط عوامل مخاطره با میزان استرس و همچنین تعیین و تحلیل تابع تشخیص این عوامل استفاده گردد. مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از: 1 - رتبه‌بندی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی تقریبا یکسان بود و در همه گروهها عواملی چون مرگ همسر، خیانت همسر، مرگ فرزند، طلاق، اخراج، بیکاری دائم جزء ردیف‌های اول تا دهم و مسافرت ، تغییر دانشگاه، تغییر رشته تحصیلی و ردیفهای آخر رتبه‌بندی قرار گرفتند. تنها عامل ازدواج در گروههای متفاوت در ردیفهای مختلفی قرار گرفت . 2 - میزان استرس دانشجویان از بین عوامل مخاطره تنها با رشته تحصیلی و وضعیت تاهل ارتباط داشت و در افراد متاهل این میزان بیشتر از افراد مجرد بود. همچنین میزان استرس در رشته‌های علوم پزشکی، هنر و فنی و مهندسی بیش از سایر رشته‌ها مشاهده گردید. 3 - میان استرس با رفتارهای مقابله‌ای با عوامل استرس که عبارتند از: زود از جا در رفتن و زود آرام شدن، احساس تنهایی، ضعیف بودن حافظه، احساس زنگ زدن گوش ، عدم کسب دانایی بیشتر درباره موقعیت موجود، دچار نگرانی و ترس شدن، دچار سردرد شدن، عصبانی یا افسرده شدن، زیاد سیگار کشیدن، ارتباط معنی‌دار داشت . 4 - توسط منابع تشخیص میزان استرس دانشجویان در دو گروه پایین‌تر از حد مرضی و بالاتر از حد مرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضرائب بدست آمده برای متغیرهای مستقل در این تابع عبارتند از: مقطع تحصیلی -0/2192، رشته تحصیلی -0/1418، جنسیت -0/57، وضعیت تاهل 1/8748، اهلیت 0/306 و مقدار ثابت تابع 0-1/9658 مقدار تابع بدست آمده برای دانشجویان مورد مطالعه در دو گروه عبارتند از: گروه پایین‌تر از حد مرضی -789 درصد و گروه بالاتر از حد مرضی 0/5637 میزان همبستگی متغیرهای مخاطره با میزان استرس دانشجویان به ترتیب وضعیت تاهل 0/9328 رشته تحصیل 0/2943، جنسیت -0/1889، مقطع تحصیلی 0/1257 و اهلیت 0/1042 بدست آمد که در نتیجه وضعیت تاهل بیشترین میزان همبستگی را با میزان استرس داشت . درصد صحیح طبقه‌بندی در تحلیل تابع تشخیص برای نمونه مورد مطالعه 64/29 درصد محاسبه شد.
کد نوشتار : 12537