کیفر سالب آزادی به عنوان یکی از واکنشهای اجتماعی علیه پدیدهء مجرمانه همواره مورد توجه قانونگذاران کیفری ایران قرار گرفته است . قوانین کیفری با تاسی از علوم جنایی بویژه جرم‌شناسی و کیفرشناسی، بنا به مقتضیات زمان و با توجه به جنبه‌های انعطاف‌پذیری کیفر سالب آزادی در هر دورهء تقنینی اهداف خاصی را از تقنین این کیفر دنبال نموده‌اند. در طول تاریخ هفتاد ساله تقنینی ایران، خصوصیت سزادهی و ارعاب‌انگیزی و نیز اصلاحی و تربیتی این کیفر از یک قانون نسبت به قانون دیگر متفاوت بوده است . حذف ، تعلیق و تحدید از مهمترین تغییراتی است که تاکنون در مورد این کیفر اعمال شده است . برخلاف حقوق جزای عرفی، تدابیر سیاست جنایی اسلام بر عدم اعمال و اجرای این کیفر، مگر در موارد خاص ، استوار است . نوع، ماهیت و میزان کیفر سالب آزادی و نیز شایستگی این کیفر برای تحقق اهداف مجازاتها، آن را به عنوان رایج‌ترین نوع ضمانت اجرای کیفری در سیاست جنایی ایران از جایگاه خاصی برخوردار نموده است . این تحقیق در یک فصل مقدماتی و دو بخش تنظیم شده است . در فصل مقدماتی و بنا به ضرورت تحقیق با سیاست جنایی و کیفر سالب آزادی آشنا می‌شویم. بخش اول عهده‌دار تبیین کیفرشناسی نظری در قلمرو کیفر سالب آزادی است ، در این بخش سیاست جنایی تقنینی ایران در این قلمرو مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش دوم عهده‌دار تبیین کیفرشناسی عملی در قلمرو کیفر سالب آزادی است ، در این بخش سیاست جنایی اجرایی ایران در این قلمرو مطالعه می‌شود. در این تحقیق سعی شده است که با توجه به قوانین و مقررات کیفری، آیین‌نامه‌های اجرایی و نظریه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناختی، اصول و مبانی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قلمرو کیفر سالب آزادی تبیین و راهبردهای علمی با تکیه بر مبانی عملی جهت اتخاذ یک سیاست جنایی سنجیده و کارآمد پیشنهاد گردد.
کد نوشتار : 13165