اختلاس و ارتشاء امروزه بعنوان معضل اصلی جامعه ما مطرح بوده و به دلیل گستردگی و وسعت ارتکاب آنها اثرات مخرب و زیانباری متوجه جامعه و خصوصا نسل جوان و سازنده ما می‌گردد. بدین سبب و بمنظور بررسی علل و عوامل ارتکاب بزه‌های اختلاس و ارتشاء مطالعه عمیق و جامعی از منابع داخلی و خارجی، مجلات حقوق و مطبوعات انجام و مصاحبه‌های حضوری با صاحبنظران و مقامات قضائی در اینخصوص صورت پذیرفت ، در این رساله سیر تاریخی قانونگذاری در این زمینه در ایران بررسی و قوانین سابق و لاحق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هر یک بیان شده است . علاوه بر موارد فوق جرائم مذکور از دیدگاه جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی کیفری نیز مورد توجه واقع و از حقوق تطبیقی نیز در این میان استفاده لازم بعمل آمده است و قوانین جزائی حاکم ایران با حقوق جزای کشور مصر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . قابل ذکر است که ریشه‌یابی جرم، و یا بعبارت دیگر بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی سیاسی و مدیریتی وقوع این جرائم به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام راه‌حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی خود را بمنظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرائم در فصل پایانی مطرح نموده‌ایم. البته لازم به ذکر است که پیشنهاد اینجانب بعنوان راه حل صرفا یک نظر شخصی و علمی بوده و جای بحث و بررسی داشته تا به عنوان یک طرح یا لایحه قانونی مورد توجه قرار گیرد.
کد نوشتار : 12262