بررسی زیست‌شناسی مینوز لکه گرد درختان سیب ، (Zell)L.scitella در قطعه سیب کاری ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بامطالعات صحرایی و محصورسازی یک جفت حشره نر و ماده تازه ظاهر شده در روی شاخه‌هایی به قطر تقریبی 1 و طول 50 سانتیمتر و حامل 10 برگ به کمک قفس‌های آستینی، درسال 1374 صورت گرفت . هم چنین مطالعات آزمایشگاهی با قرار دادن یک جفت حشره نر و ماده بر روی شاخه‌های بریده یک برگی که هر کدام در داخل بانکه‌های شیشه‌ای به ظرفیت تقریبا یک لیتر قرار داده شده بود نشان داد که در منطقه مورد بررسی این حشره زمستان را همانند سایر مناطق زیستی به صورت شفیره درون پیله‌ای سفیدرنگ بسر برده و حشرات کامل نسل زمستان‌گذران از اوایل نیمه دوم اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه در طبیعت ظاهر می‌گردند. طی یک سال بررسی دو نسل کامل و نسل سوم ناقص بوجود آمد. میانگین تعداد تخم به ازای هر حشره ماده برای نسلهای کامل اول و دوم به ترتیب 28/75_+1/1,31/5_+1/81 بود و میانگین طول دوره نشو و نما برای نسل اول 55/6_+1/83 و برای نسل دوم 43_+0/5 روز بدست آمد. مشاهدات صحرائی نشان داد که بیشترین فعالیت این حشره طی نسل اول در سطح برگ پاجوشهای درختان سیب و در نسل دوم در قسمت تحتانی و میانی تاج آنها متمرکز بود. به دلیل بالا بودن سطح تراکم جمعیت ، آلودگی در برگهای بالایی تاج درختان نیز مشهود بود. میانگین تعداد تخم به ازای هر برگ 8/78 عدد بود. میانگین درصد کل تلفات شفیره‌های نسل زمستانگذاران در اثر عوامل طبیعی با شمارش حشرات کامل مینوز و خروج زنبوران پارازیتوئید از پیله‌های زمستانی، 7/18 درصد بود. میانگین درصد کل تلفات ناشی از عوامل طبیعی بر روی مراحل مختلف زیستی برای نسلهای اول و دوم به ترتیب 59/78 درصد و 96/52 درصد برآورد گردید. کمترنی تلفات ناشی از عوامل کنترل طبیعی در مرحله تخم و بیشترین آن در سنین مختلف لاروی مشهود بود. احتمالا پارازیتیسم لاروی و تغییرات ناگهانی آب وهوایی از عوامل اساسی نقصان بعدی جمعیت این آفت طی سال بررسی بوده و کاهش ، یا نبود این عوامل می‌تواند بروز حالات طغیانی ادواری آن را در مناطق مختلف زیستی بدنبال داشته باشد.
کد نوشتار : 11191