در این پایان‌نامه کنترل کیفی بتن به روش اولتراسونیک با استفاده از دستگاه PUNDIT مورد ارزیابی قرار گرفت . مطالعه با بررسی رابطه بین سرعت پالس و مقاومت فشاری بتن‌های با مقاومت پایین و بالا در دو شرایط مرطوب و خشک سنین بین 3 تا 180 روز با ساختن نمونه‌های مکعبی استاندارد انجام شد. تاثیرپذیری بتن ساخته شده از میکروسیلیس به همراه یک نوع فوق روان‌کننده بر روی سرعت پالس و مقاومت فشاری در سنین 3 و 7 روز نیز بررسی شد. با توجه به کاربرد بتن به صورت بتن آرمه، نقش میلگرد در سرعت پالس از طریق ساخت تیر و دالهای بتن آرمه مورد توجه قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بتن‌های هم مقاومت ، سرعت پالس در بتن نگهداری شده در شرایط مرطوب بیشتر از بتن در شرایط خشک می‌باشد. این اختلافات برای بتن‌های با مقاومت پایین بیشتر بوده است . رابطه بین سرعت پالس و مقاومت فشاری بتن در سنین کوتاه مدت به مقدار قابل توجهی در دراز مدت تغییر می‌یابد. لذا به همین منظور رابطه دیگری که دربرگیرنده سرعت پالس ، مقاومت فشاری و سن بتن باشد به عنوان یک مدل سه بعدی ارائه گردید. نتایج نشان می‌دهد این رابطه در مقایسه با مدل قبلی می‌تواند با اطمینان بیشتری استفاده گردد. از مشاهدات به دست آمده بر روی بتن‌های دارای میکروسیلیس می‌توان پی برد که میکروسیلیس به عنوان یک ماده افزودنی در بتن تاثیر قابل توجهی بر روی سرعت پالس و مقاومت فشاری دارد. اما نسبت افزایش سرعت پالس به مقاومت فشاری در مقایسه با بتن متفاوت بوده است . تاثیر میلگرد بر روی امواج اولتراسونیک نشان می‌دهد سرعت پالس در مسیر به موازات میلگردهای طولی نسبت به وضعیت عرضی بیشتر بوده است . ضمنا در تیرهای بتن آرمه برای ارسال امواج به موازات میلگردهای طولی لازم است فاصله مبدل‌ها از میلگردها بیشتر از دو برابر پوشش بتن در نظر گرفته شود. در خصوص دال، سرعت امواج نشان می‌دهد که رابطه مستقیم با قطر میلگرد دارد و از روی نتایج پیشنهاد می‌گردد که استقرار مبدل‌ها در امتداد ضخامت دال قرار گیرد.
کد نوشتار : 12137