سنت دیوارنگاری بقاع متبرک گیلان به مثابه هویت فرهنگی و مذهبی توسط هنرمندان برخاسته از متن مردم در برهه‌ای از تاریخ بر کالبد دیوارهای آن نقش بسته که مقارن با انتشار کتب مصور چاپ سنگی بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به بررسی ویژگی‌های فرمالیستی و محتوایی مشترک نگاره‌های کتب چاپ سنگی و دیوارنگاره‌های بقاع متبرک گیلان و چگونگی تأثیرگذاری تصاویر چاپ سنگی بر دیوارنگاره‌های بقاع پراخته است. در این پژوهش تدوین و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای به شیوه توصیفی و تحلیلی – تطبیقی صورت پذیرفته است. آرایه‌های تصویری موردنظر از میان 20 بقعه واقع در منطقه شرق گیلان و همچنین 14 نسخه از کتب مصور چاپ سنگی موجود در کتابخانه ملی تهران به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش نشانه‌شناسی از دیدگاه نظریه‌پردازان نشانه‌شناس به عنوان رویکرد نگارنده مورد استفاده قر ار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش به منظور شناخت منبع الهام و تأثیرپذیری دیوارنگاره‌های بقاع متبرک گیلان با استناد به آثار تصویری کتب چاپ سنگی صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دیوارنگاره‌های بقاع گیلان با نگاره‌های کتب چاپ سنگی به لحاظ ساختاری مشترکات قابل توجهی دارند و هنرمندان دیوارنگاره‌های بقاع دربه تصویر کشیدن آثار خود از نگاره‌های کتب چاپ سنگی بهره‌ برده‌اند و می‌توان عنوان کرد کتب چاپ سنگی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری نقاشی‌های دیواری بقاع هستند.