در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی و پیوستن به کشورهای توسعه‌یافته، تقویت بازار سرمایه که از پایه‌های اساسی اقتصادی هرکشوری محسوب می‌شود، امری انکار ناپذیر می‌باشد. شناخت و تبیین علل و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار به پیش‌بینی رفتار بازار بورس کمک می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت طلا، قیمت مسکن و بازدهی حقیقی بورس بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است.در این تحقیق از رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های سری زمانی استفاده شده است. داده‌های پژوهش حاضر بر مبنای اطلاعات ماهانه سری زمانی برای دوره زمانی 1373 تا پایان سال 1392 می‌باشد. مبنای نظری پژوهش حاضر، نظریه اساسی فیشر است و تلاش شده تا با استفاده از آن به پرسش‌های اصلی پژوهش پاسخ داد؛ که عبارتند از: شاخص بورس اوراق بهـادار تهـران تحـت تاثیـر کدام متــغیرهای کلان اقتـصادی قرار‌دارد و میزان تاثیر هر کدام از این متغیرها به چقدر است؟ آیا دلیـل اصلـی افزایش شاخـص بورس اوراق بهـادار تهـران طی سالهای 2-1391 افزایـش بازدهی حقیقی بورس بوده یا تورم و سایر متغیرهای مورد بررسی عامل اصلی آن به‌شمار‌می‌آیند؟ نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کند که تغییرات نرخ ارز و بازدهی حقیقی بورس تاثیر معنی‌داری بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران ندارند. یافته‌ها نشان می‌دهند که دلیل اصلی افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 2-1391 افزایش نرخ تورم بوده است. نوسانات قیمت طلا و مسکن به ترتیب علل بعدی تغییرات شاخص بورس به ‌حساب می‌آیند.