هدف از این مطالعه، بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان می باشد. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظرات پوتنام، کلمن، فوکویاما، سالیوان وجنکینز در رابطه با سرمایه اجتماعی و همچنین رویکردهای استفاده وخشنودی و رویکرد کاشت، دیدگاه های مورد استفاده در رابطه با رسانه می باشند. دیدگاه کنش متقابل نمادی وبه ویژه عقاید روزنبرگ هم تئوری های هویت اجتماعی ما را شامل می شوند. تحقیق از نوع کاربردی، روش مطالعه در این تحقیق، پیمایش، وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پرسشنامه ای که جهت بررسی این مطالعه در نظر گرفته شده در سه بخش طراحی شده است. بخش اول سنجش سرمایه اجتماعی دانشجویان، بخش دوم میزان استفاده دانشجویان از هریک از وسایل ارتباط جمعی وبخش سوم سنجش هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان می باشند که از این تعداد 362 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ها با استفاده از شیوه طبقه بندی متناسب وتصادفی ساده بین دانشجویان توزیع شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان هویت اجتماعی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی رابطه مستقیم ومعنی داری وجود دارد. بین میزان استفاده از شبکه های تلویزیون داخلی و ابعاد هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که بین میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی خارجی وابعاد هویت اجتماعی رابطه معکوس ومعناداری دیده می شود. بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و هویت اجتماعی رابطه معنی داری مشاهده نشده است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که 22/0 درصد تغییرات هویت اجتماعی توسط متغیرهای مورد بررسی قابل تبیین می باشند. به طور کلی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از بیشترین مقدار بتا به کمترین مقدار عبارتند از؛ مشارکت اجتماعی (19/0)، شبکه های تلویزیونی خارجی(19/0-)، اعتماد اجتماعی(17/0) و انسجام اجتماعی (15/0) .
کد نوشتار : 332800