بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان محقق در دانشگاه شیراز، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات هدف تحقیق حاضر است . جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و همچنین برای پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 27 سوال بین استادان رشته‌های موضوعی مختلف در دانشگاه شیراز توزیع گردید. برنامهء آماری MINI TAB جهت اخذ نتایج مورد استفاده قرار گرفت . یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمترین منبع مورد استفاده محققان، مجلات خارجی و داخلی و در مرحلهء بعد کتاب می‌باشد. چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌نامه‌ها و کتابشناسی‌های تخصصی از ابزارهای مورد استفاده برای جستجوی اطلاعات است . مهمترین مانع در دسترسی به اطلاعات عدم وجود منابع مورد نیاز در کتابخانه، محدودیت وقت و اشتغال زیاد، پراکندگی کتابخانه‌ها و عدم آگاهی از وجود منابع ذکر گردید. مهمترین انگیزهء جستجوی اطلاعات ، بدست آوردن اطلاعات در زمینهء تحقیق و تدریس بیان گردید. بکارگیری فن‌آوریهای اطلاعاتی، برقراری شبکه‌های پیوسته رایانه‌ای، بیشترین پیشنهاد اعضای هیات علمی است . بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه‌ها و پیشنهاداتی جهت بهره‌گیری از روشها و اتخاذ برنامه‌هایی جهت در دسترس قرار دادن اطلاعات ارائه گردیده است .
کد نوشتار : 11426