این که مسئولیت اجتماعی مدیران چیست ، حدود آن کدامند، از کجا آغاز و به کجا ختم می‌شود، سود و زیان حاصل از آن متوجه چه شخص یا گروهی است ، دولت چه نقشی در مسئولیت اجتماعی مدیران دارد، و ... عمده سئوالاتی هستند که در مجموعه فوق قصد داریم در حد بضاعت به آنها پاسخ دهیم. بخش اول این مجموعه مربوط به کلیات تحقیق می‌باشد که با مقدمه‌ای در خصوص تعریف و اهمیت موضوع آغاز و با شرح نوع و نحوه تحقیق پایان می‌یابد. در بخش دوم، مبحث تئوریک قضیه مطرح خواهد شد و در فصل سوم به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیق پرداخته که با نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات ، فصل را به پایان می‌رسانیم.
کد نوشتار : 11311