امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، به طوری که محققین بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود می باشند. از جمله دلایل مدیریت سود، محدودیت در تامین مالی، اهرم مالی و ریسک جریان نقدی آزاد شرکتها می تواند باشد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه محدودیت در تامین مالی مالی، اهرم مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با انواع مدیریت سود است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1388 می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است، که در نهایت تعداد 107 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین محدودیت مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و نیز بین اهرم مالی و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه منفی و بین اهرم مالی و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین محدودیت مالی و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین محدودیت مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با مدیریت سود واقعی، و ریسک جریان نقدی آزاد با سطح کلی مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید.