بیشترین مشکلی که کودکان و نوجوانان بزهکار با آن روبرو هستند و هر لحظه هم با آن سروکار دارند، عدم کنترل کافی آنها روی پرخاشگری خود است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گروه درمانی پذیرش وتعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر بزهکار بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی، که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه همراه با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 30 نفر از نوجوانان بزهکار را براساس پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت درمان گروهی پذیرش و تعهد قرار گرفت. همچنین داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
کد نوشتار : 301741