در این کار پژوهشی از باکتری ای-کلای استفاده کردیم و بررسی‌های پیرامون این باکتری در سه بخش انجام شد. در بخش اول کار از باکتری ای-کلای غیر متحرک استفاده شد. برای بررسی سختی خمشی باکتری از باکتری نوع HCB137که فاقد تاژک است استفاده کردیم. با تهیه چمبر و قرار دادن نمونه حاوی باکتری داخل محفظه، افت و خیز باکتری زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش بعدی کار از باکتری متحرک HCB33 استفاده کردیم. این گونه از باکتری تاژک داشته و قابلیت شنا کردن دارد. قطره‌گذاری روی شیشه انجام شد و از نمونه‌ها عکس‌برداری انجام شد. در بخش آخر کار از باکتری به عنوان ذره کلوییدی استفاده شد و مدل رشد فرایند نهشت باکتری ای-کلای در لبه قطره کلوییدی در حال تبخیر بررسی شد و نمای رشد و زبری سیستم به دست آمد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 333547