مساله اصلی این رساله، ظهور تربیت مدرسه ای به عنوان شیوه متفاوتی از تربیت در ایران است.این رساله به این سوال پاسخ می دهد که چگونه مدرسه در ایران شکل گرفت؟ تحلیل های مختلفی به توضیح شکل گیری مدرسه در ایران پرداخته اند.اما این تحلیل ها دچار نوعی تقلیل گرایی، کلی گرایی و ساده سازی در توضیح شکل گیری مدرسه در ایران هستند.این رساله با بکارگیری رویکرد تبارشناسی تلاش کرده است شکل گیری مدرسه را بر اساس تحولات گفتمانی تربیت جدید در ایران توضیح دهد. در دوره قاجار تربیت جدیدی در دولت و ملت منتشر شد.با انتشار تربیت جدید در دولت و ملت قاجار ، به تدریج نیروهای جدیدی سر بر آوردند که روابط قدرت و آرایش نیروهای سیاسی-اجتماعی را در ایران تغییر دادند .در پی این مناسبات نیروها ،نهادهای جدیدی برپا شدند،فنون جدیدی تولید شدند و کردارهای اجتماعی جدیدی در جامعه ایرانی شکل گرفت.پیدایش مدرسه یکی از پیامدهای انتشار تربیت جدید در ایران بوده است.