در صنایع مختلف، ضرورت ارزیابی و انتخاب فناوری ها برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی به خاطر فعالیت های تولیدی شان در حال توسعه است. امروزه مشتریان بیشتری به محصولات سازگار با محیط زیست تمایل دارند. از طرفی فشار گروه های دوست دار طبیعت، سازمان های بین المللی و دولتی حامی مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی، باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی و انرژی شده است. در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است. در این میان مدیران صنایع به ویژه در کشورهای پیشرفته، به دنبال روشهایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمان خود را افزایش دهند. در این تحقیق، میزان ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمان در صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق صنایع غذایی استان البرز می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بوده تا بتوان شاخص های تاثیر گذار مدیریت زنجیره ی تأمین سبز بر عملکرد سازمان را شناسایی و رتبه بندی کرد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از فنون آماری مناسب شامل تحلیل عاملی برای ساختن عوامل معرفی شده، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی هستند. نتایج بدست آمده از این تحقیق به خوبی نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان در صنایع غذایی وجود دارد و نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل، نشانگر این است که میزان اثرگذاری متغیر مستقل خرید سبز بر روی متغیر وابسته یعنی عملکرد سازمان بیش از متغیرهای دیگر است و این اثرگذاری به صورت مثبت نیز می باشد. همچنین کمترین اثرگذاری بر متغیر وابسته یعنی عملکرد سازمان، توسط متغیر مستقل بازیافت سبز می باشد.
کد نوشتار : 171738