بزهکاری نوجوانان و اطفال به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است، و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولا برای جرائم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می شود. عوامل گوناگون در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و .. در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان و اطفال به منصه ی ظهور برسد. در این پژوهش تلاش بر این است تا عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری اجتماعی در نوجوانان یزر 18 سال بزهکار شهرستان پارس آباد با استفاده از روش توصیفی- تحلیل و همبستگی شناسایی و تحلیل گردید. جهت گردآوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه 36 گویه ای عوامل اجتماعی جلایی پور و حسینی نثار) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین بزهکاری(به عنوان متغیر وابسته) با خویشتن داری، تعهد، اعتقاد، پیوند اجتماعی و دلبستگی( متغیر های مستقل) نواجوانان بزهکار شهرستان پارس آباد رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد. بطوری که با افزایش هریک از متغیر های مستقل، از میزان متغیر وابسته(بزهکاری) کاسته می شود و با کاهس متغیر های مستقل، میزان بزهکاری افزایش می یابد.