هدف از انجام پژوهش حاضر و بررسی نگرش معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به مشوقهای شغل دوم بود. و اینکه آیا بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل، مقطع تدریس ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و پاسخگویی به مشوق، "کمی حقوق و مزایای شغل معلمی"، بر حسب داشتن یا نداشتن شغل دوم تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای پنج درجه‌ای تهیه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و نیز با استفاده از روش همسانی درونی بدست آمد. همچنین پایایی آن از طریق بازآزمایی (R=/86) تعیین گردید. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 332 نفر از معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نواحی چهارگانه شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روشهای آماری آزمون T، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون X2، درصد فراوانی، میانگین انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که: -1 بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل نسبت به مشوقهای شغل دوم تفاوت معنی‌دار وجود دارد. (t=5/1 , p< /0001)،- -2 بین نگرش معلمان بر حسب مقطع تدریس نسبت به مشوقهای شغل دوم تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. -3 بین نگرش معلمان بر حسب سابقه خدمت نسبت به مشوقهای شغل دوم تفاوت معنی‌دار وجود دارد. (f=3/83 , p<0/01)، -4 بین نگرش معلمان بر حسب سطح تحصیلات نسبت به مشوقهای شغل دوم تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. -5 بین نگرش معلمان دارای شغل دوم و بدون شغل دوم نسبت به پاسخگویی به مشوق "کمی حقوق و میزایای شغل معلمی" تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. علاوه بر این نگرش معلمان دارای شغل دوم و بدون شغل دوم نسبت به پاسخگویی به 7 عبارت (مشوق) آزمون x2 اجرا که در خصوص عبارات (پایین بودن موقعیت اجتماعی شغل معلمی)، (متمرکز بودن نظام آموزشی) و (عدم قدردانی جامعه از معلم) تفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین به زعم آزمودنیها اکثر مشوقهای مورد پرسش در پرسشنامه خاصیت و اثر تشویق‌کنندگی دارند، به گونه‌ای که اکثر عبارات مورد توافق بیش از 70 درصد آزمودنیها است . همچنین مواردی به عنوان محدودیت‌های پژوهش حاضر و پیشنهاداتی به منظور انجام تحقیقات بعدی ارائه شده است .
کد نوشتار : 11469