کودک نخبه دارای قدرت ادراکی خارق العاده است.او در تمام حواس اعم از بینایی، شنوایی، بویایی،چشایی و لامسه از چنان توانایی برخوردار است که می تواند همه چیز را در عالی ترین شکل ممکن ببیند، بشنود، ببوید، بچشد و لمس کند. کودک نخبه به کمترین تفاوت محیطی خود واکنش نشان می دهد وگاهی این واکنش چنان تشدید می یابد که کاملاَ محسوس است.توانایی های او درمشاهده ی جزئیات،شنیدن صداهای با فرکانس کوتاه،استشمام بوهای بسیار ناپایدار و حس کردن کمترین تغییرات دمایی نمایان می شود.کودک نخبه این قابلیت را دارد که حتی اگر فرد عادی احساس خطر نکند،او خطر را حس کند و یا در شرایطی که برای هر کس عادی به نظر می آید احساسی رفتار کند. احساسات و عواطف کودک نخبه بسیار شدید و عمیق هستند، این موضوع برای او مطلق و فناناپذیر است. احساس تنفر و انزجار نیز در او بسیار تشدید یافته است و در مقابل کسی که این احساس را به وجود آورده به شدت واکنش نشان می دهد.عشق ونفرتی که احساس عاطفی این کودک درک می کند از ارتباط او با دیگران نشأت می گیرد که ویژگی خاصی دارد. کودک نخبه همواره متفاوت عمل می کند و این امر مربوط به طرز تفکر اوست که او را به این عملکرد سوق می دهد.او این عملکرد را عمداً برای مخالفت کردن یا عصبانی کردن اطرافیانش انجام نمی دهد بلکه این طرز تفکر متفاوت اوست که او را ملزم به انجام عملکردی متفاوت می کند.
نمایه ها:
کودک |