مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار، به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها درسازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. با به کارگیری این مدل ها، ضمن این که یک سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آنها را خواهد داشت.بدین منظور پژوهش حاضرتحت عنوان «بررسی میزان آگاهی مدیران ازمدل مدیریت تعالی EFQM درمدارس متوسطه اول دخترانه دولتی شهرتهران درسال تحصیلی 93-92 »انجام شد .پژوهش حاضر با هدف بررسی حد آگاهی مدیران از مدل مدیریت تعالی EFQM براساس مولفه های بنیادین مدل در مدارس متوسطه اول دخترانه دولتی شهرتهران انجام شد . روش تحقیق حاضر از نوع مطالعه پیمایشی(زمینه یابی )است . جامعه آماری درپژوهش حاضر را مدیران مدارس دولتی دخترانه شهرتهران به تعداد 312 نفر تشکیل می دهند . با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای نسبتی نمونه آماری با استناد به جدول مورگان به تعداد 170 نفر از مدیران تهران تعیین شد .به منظورگردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 40 سوال در مقیاس لیکرت می باشد بامحاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها سنجیده شد.آلفا مساوی 0/88 می باشد .پرسشنامه ها به وسیله اساتید راهنماومشاور اعتباریابی شد. .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر استفاده از شاخص های آمارتوصیفی از روش های آمار استنباطی نظیر کولموگراف اسمیرنف ، فریدمن ، کروسکال والیس ،و خی دو تک متغیره استفاده شده است .براساس یافته های پژوهش میزان آگاهی مدیران ازمولفه های بنیادین مدل EFQM در حد بالایی ارزیابی شد.ومی توان گفت بیشترین آگاهی مدیران مربوط به مولفه موفقیت از طریق استعداد کارکنان می باشد .