اهمیت اطلاعات حسابداری بر کسی پوشیده نیست و اکثر شرکتها به خاطر الزامات قانونی و نیز تبلیغ سایر کاربردهای اطلاعات حسابداری، دست به استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری زده‌اند. و این استقرار شامل طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌باشد، و عموما هزینه‌های زیادی را بر شرکتها تحمیل نموده است . بنابراین از اطلاعات تهیه شده این سیستم بایستی استفاده گردد. تحقیقاتی که در زمینه استفاده اطلاعات حسابداری انجام گرفته بیشتر بر استفاده کنندگان خارجی این اطلاعات تاکید داشته‌اند و بیشتر به نوع اطلاعات و وجود سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها نظر داشته‌اند و اینکه بررسی نمایند آیا اطلاعات فراهم‌شده توسط این سیستم در تصمیم‌گیری مدیران نقش دارد یا نه؟ پژوهشگر در این تحقیق سعی در بررسی استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران دارد. علاوه بر موارد فوق علاقه شخصی پژوهشگر به تحقیق در این مورد این انگیزه را ایجاد نموده است که آیا اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی و اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری مدیریت در تصمیم‌گیریهای استفاده‌کنندگان داخلی (در این تحقیق مدیران شرکتها) تا چه حد مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
کد نوشتار : 10938