رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. علاوه براین، آزادی تجاری، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی و درآمدهای نفت همگی دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. بر طبق نتایج پژوهش، رشد حجم پول و تورم دوره قبل بر تورم دارای اثر مثبت هستند؛ در حالی که تاثییر رشد اقتصادی و درآمدهای نفت بر تورم منفی است. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده، تاثیر رشد اقتصادی بر پس انداز، مثبت و تاثیر تورم و نرخ بهره بر پس انداز منفی است.
کد نوشتار : 314914