هدف از این تحقیق توصیف نظرات معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس شهر اصفهان در رابطه با برخی از عوامل موثر در افزایش کارایی آنها بوده است . و این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میدانی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس شهر اصفهان (487 نفر) تشکیل می‌دهد که از این تعداد 146 نفر به صورت انتخاب تصادفی جهت نمونه آماری برگزیده شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی به صورت فراوانی ساده و درصدی (جداول و نمودارها) استفاده شده است . یافته‌های مهم این تحقیق عبارتند از: -1 94 درصد از معلمین وجود جو سالم و سازنده و قوانین حمایتی از معلمین را در افزایش کارایی خود موثر می‌دانند. -2 92 درصد داشتن حقوق متناسب با شرایط سخت کاری این حرفه را، و 91 درصد هم تامین مایحتاج اولیه معیشتی را از عوامل مهم موثر در افزایش کارایی خود قلمداد کرده‌اند. -3 91 درصد از معلمین اعتماد و احترام به حرفه خود را عامل موثر دانسته‌اند. -4 89 درصد معلمین وجود محیط و شرایط آزاد، برای طرح نارسایی‌های آموزشی انتقادهای سازنده را در افزایش کارایی خود موثر می‌دانند. -5 87 درصد وجود جذابیت‌های شغلی و بالابودن منزلت اجتماعی معلمین در سطح جامعه را موثر می‌دانند. -7 89 درصد بر استفاده از معلمین متخصص و تحصیلکرده در مقاطع ابتدایی در تدریس و آموزش درس تربیت بدنی و ورزش تاکید دارند. -8 88 درصد استفاده از وسایل سمعی و بصری و کمک آموزشی را در آموزش و تدریس خود را مهم قلمداد کرده‌اند. -9 بیش از 84 درصد معلمین بر ضرورت ایجاد و گسترش دوره‌های آموزشی ضمن خدمت را تاکید داشته‌اند. -10 78 درصد معلمین تهیه و تدوین کتاب درسی تربیت بدنی و درسی را یک نیاز ضروری می‌دانند. -11 از نظر 82 درصد معلمین، وجود تسهیلات جهت شرکت در سمینارها و بازدیدهای علمی و تسهیلات برای رفت و آمد روزانه به مدرسه را از عوامل موثر در افزایش کارایی خود می‌دانند. -12 حدود 82 درصد معلمین وجود ارزشیابی معلمین را منطبق با موازین علمی و ارائه راه حل‌هایی برای رفع نقاط ضعف آنها را عامل موثر افزایش کارایی خود می‌دانند. -13 73 درصد هم ارزشیابی برنامه‌های تربیت بدنی و ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع نقاط ضعف آنها را مهم می‌دانند. -14 56 درصد معلمین نظارت و کنترل مستمر بر آموزش و تدریس معلمین را توسط مسئولین تربیت بدنی به عنوان عامل مهم در افزایش کارایی خود قلمداد کرده‌اند. -15 بیش از 48 درصد معلمان برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی و ورزشی دانش‌آموزان، آموزش پایه و همگانی را نسبت به سایر موارد ترجیح داده‌اند.
نمایه ها:
ورزش | 
مدرسه | 
توصیف | 
معلم | 
کد نوشتار : 11839