موضوع تحقیق: بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال 1374-1375 می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تعداد و انواع صدمات رایج در اندام‌ها و اعضاء بدن در دانشجویان دختر سال آخر تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌باشد. ز بین آنها، دانشجویان دختری که در سال تحصیلی 1374-1375 مشغول تحصیل بوده‌اند و جمع آنها در سه دانشگاه 128 نفر بوده است به عنوان نمونه برگزیده شدند. تحقیق از نوع میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه بوده است . برای استخراج نتایج از روشهای آماری توصیفی برای محاسبه فراوانی و درصد استفاده شده است و برای نشان دادن تغییرات داده‌ها از نمودارهای توزیع فراوانی و درصد بهره گرفته شده است . نتیجه‌گیری: .1 یافته‌های تحقیق حاکی از این است که بیشترین میزان صدمات وارده بر بدن 62/9` درصد) از نوع آسیبهای عضلانی - تاندونی می‌باشد و اسپاسم و گرفتگی عضله (با 27/26 درصد) شایع‌ترین نوع صدمات عضلانی - تاندونی بوده است . .2 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، متداول‌ترین نواحی بروز آسیب در بین دانشجویان سه دانشگاه، انگشتان و کف دست (با 15/58 درصد) بوده است . .3 با تعمق در یافته‌های تحقیق درمی‌یابیم، پرآسیب‌پذیرترین رشته ورزشی در بین دانشجویان سه دانشگاه اختصاص به رشته ژیمناستیک (با 31 درصد) و پس از آن بسکتبال (با 23 درصد) داشته است . .4 با مروری بر یافته‌های تحقیق، مشخص می‌شود اکثر افراد (68 درصد) در هنگام حضور مربی در صحنه آسیب دیده‌اند. .5 با مشاهده یافته‌ها درمی‌یابیم، عدم استفاده از وسایل حفاظتی هر رشته در بیشتر موارد به عنوان یکی از علتهای آسیب‌دیدگی دیدگی مطرح بوده است (51 درصد). .6 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین میزان صدمات در ناحیه سر و صورت و بینی اتفاق افتاده است (7/9 درصد). .7 با مروری بر یافته‌های تحقیق، درمی‌یابیم گرم نکردن بدن در این جامعه آماری نمی‌تواند به عنوان عاملی برای آسیب‌دیدگی مطرح باشد. .8 با توجه به یافته‌های تحقیق، مشخص می‌شود عفونت چشم در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از درصد بالائی برخوردار بوده است (5/5 درصد). .9 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در دانشگاه آزاد اسلامی 18 درصد افراد دچار عفونت رحم شده‌اند که علت را آلودگی آب استخر عنوان نموده‌اند.
کد نوشتار : 11328