هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه وضعیت تیپ شخصیتی A بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار مرد دانشگاه گیلان می باشد. برای دست‌یافتن به هدف مورد نظر با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط آقای دکتر بهمن نجاریان برای دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده نمرات تیپ شخصیت A , A2 , A1 در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار جمع‌آوری شد و مورد مقایسه قرار گرفت . در این تحقیق که از نوع علی - مقایسه‌ای و همبستگی می‌باشد ورزش و فعالیت بدنی به عنوان متغیر مستقل و تیپ شخصیتی، A , A2 , A1 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. از طرفی سن به عنوان پیشگو و تیپ شخصیتی A و خرده مقیاسهای آن به عنوان متغیر معیار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان می‌دهند که در تیپ شخصیتی A1 اختلاف بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در حد a =1 درصد معنی‌دار می‌باشد. همچنین بین ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر گرایش به تیپ شخصیتی A2 در حد a =5 درصد از نظر آماری هیچگونه اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. از طرفی با وجودی که بین ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر گرایش به تیپ شخصیتی A اختلاف زیادی مشاهده شد ولی این اختلاف در حد a=5 درصد از نظر آماری معنی‌دار نبود. و در نهایت بین دو گروه غیرورزشکار (گروه 1 و 2) در هیچکدام از تیپ‌های شخصیتی A , A2 , A1 در حد a=5 درصد اختلاف معنی‌دار مشاهده نگردید. همچنین نتایج نشان می‌دهند که همبستگی بین سن و هر کدام از تیپ‌های شخصیتی A , A2 , A1 در هر گروه (ورزشکار یا غیرورزشکار) از نظر آمار در حد a=5 درصد معنی‌دار نمی‌باشد.
کد نوشتار : 11289