در سال های اخیر استفاده از شمع ها برای کنترل نشست و از طرفی افزایش ظرفیت باربری پی ها به شکل موثری افزایش یافته است. از این رو نیاز به بهینه سازی این سیستم ها و بررسی عملکرد دقیق تر آن ها یکی از نیاز های امروزه علوم مهندسی می باشد. از طرفی با توجه به قرارگیری ایران در پهنه ای لرزه خیز، بررسی عملکرد این سیستم ها به هنگام زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این بررسی به مطالعه عملکرد پی های مرکب رادیه شمع به عنوان سیستم بهینه شده پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تعدادی آزمایش میز لرزه بر روی نمونه کوچک مقیاس پی مرکب رادیه شمع انجام شده و عملکرد این مجموعه در حالت شمع های متصل و منفصل در شتاب های مختلف تحت موج سینوسی بررسی شده است. در ادامه با تدقیق مدل سازی عددی انجام شده با نتایج آزمایشگاهی، عملکرد این سیستم در ابعاد واقعی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. به صورت کلی می توان نتیجه گرفت که سیستم منفصل لنگر کمتری نسبت به سیستم متصل به شمع ها انتقال می دهد و از سویی جا به جایی رادیه در حالت منفصل از جا به جایی رادیه در سیستم متصل بیشتر خواهد بود. از این رو در انتخاب نوع سیستم مورد استفاده باید شرایط پروژه با شرایط عملکردی این مجموعه ها مورد بررسی قرار گیرد.
کد نوشتار : 316162