شخصیت وشخصیت پردازی از عناصر بسیار پر اهمیت هر اثر نمایشی است ؛چرا که نویسنده با قدرت وتوانایی خود ،شخصیت های اثرش را در نظر خواننده کاملا واقعی جلوه می دهد .پژوهش حاضر برآن است شخصیت ها وشیوه های شخصیت پردازی در نمایشنامه های زائر ،مهروآینه ها وگردش تابستانی از حمید امجد را بررسی وتحلیل نماید . در این پژوهش ابتدا شخصیت ها از لحاظ اهمیت دراماتیک ،چالشگری،بافت فردی،تحول پذیری ،ساخت ونوع حضور در نمایشنامه تقسیم بندی شدند .سپس تمامی شخصیت ها باتوجه به شیوه ی شخصیت پردازی غیرمستقیم یا نمایشی یعنی کنش ،گفتار ،نام وکشمکش و...معرفی گشتند وشواهد متعددی برای تبیین شخصیت آنها ارائه شد .در گام بعدی به تحلیل شخصیت ها ونمایشنامه از دیدگاه مکتب رئالیسم وسمبولیسم با ذکر دلیل مستند از متن کتاب پرداخته شد و در مرحله ی آخر پروتوتیپ ها وابعاد شخصیت ها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به دست آمده ،نشان می دهد که غالب شخصیت های نمایشی را مردان تشکیل می دهند وزنان حضور کمتری دارند .در میان انواع شخصیت ها ،بیشترین درصد متعلق به شخصیت های نوعی است .اکثر شخصیت های اصلی ،چند بعدی وپیچیده وشخصیت های فرعی او غالبا ساده وایستا هستند . او در شیوه ی شخصیت پردازی نمایشی ،بیشتر به شیوه ی گفتگو ونام گذاری توجه نموده است.شخصیت پردازی نمایشنامه ها متاثر از مکتب های واقع گرایی ونماد گرایی است ونویسنده از انواع پروتوتیپ های اساطیری ،طبقاتی ،تاریخی ،مذهبی وذهنی بهره برده است .کلید واژه ها:حمید امجد ،نمایشنامه ،زائر ،مهر وآینه ها ،گردش تابستانی ،شخصیت ،شخصیت پردازی نمایشی
کد نوشتار : 273930