تجزیه وتحلیل ویژگی‌های ریختی برای بررسی وضعیت جمعیت‌ها‌ی کپوردندان اصفهان (Aphanius isfahanensis) در اکوسیستم آبی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، تعداد 227 نمونه از 4 ناحیه مختلف حسن آباد، ورزنه، مالواجرد و زرین‌شهر نمونه‌برداری شد. برای تشخیص تنوع ریختی از روش ریخت‌سنجی هندسی استفاده شد. رابطه طول-وزن یک فاکتور اصلی در مطالعات شیلاتی است و در مطالعه حال حاضر b بدست آمده در کل جمعیت‌ها بیشتر از(b=3) مورد انتظار بود که نشانگر رشد آلومتریک مثبت است. به واسطه دوشکلی جنسیتی در گونه مورد مطالعه، جنس‌های نر و ماده بطور مجزا با استفاده از آنالیز‌های چندمتغیره DFA مورد تحلیل قرارگرفتند. به ‌منظور اجرای مطالعات مولکولی، استخراج دی.ان.ا به روش استات آمونیوم از بافت نرم باله دمی یا قسمتی از بدن انجام گرفت.کیفیت دی.ان.ا استخراج شده به‌وسیله الکتروفورز ژل 1% و رنگ‌آمیزی با اتیدیوم بروماید بررسی شد. واکنش PCR با استفاده از شش آغازگر ریزماهواره در دمای الحاق 61 -5/53 انجام شد. محصولات PCR روی ژل اکریلامید 6% الکتروفورز و به روش نیترات نقره رنگ‌آمیزی شد. در مجموع تمامی آغازگرهای مورد استفاده چندشکلی بالایی نشان دادند. تعداد آلل مشاهده شده در تمامی جایگاه‌ها در گستره 13-3 عدد محاسبه شد. محدوده هتروزایگوسیتی مورد انتظار در حسن آباد725/0-892/0، ورزنه662/0-905/0، مالواجرد827/0-891/0 و زرین شهر820/0-887/0 بود. نتایج آزمون رتبه‌بندی ویلکاکسون نشان داد که بین حسن آباد، ورزنه، مالواجرد و زرین شهر تفاوت معنی‌داری در رابطه با هتروزیگوسیتی مورد انتظار و همچنین هتروزیگوسیتی مشاهده شده وجود ندارد (Z-value= –0.892, p-value = 0.373; Z-value= –0.447, p-value = 0.655). میزان شاخص درون‌آمیزی (FIS) در حسن آباد، ورزنه، مالواجرد و زرین شهر به‌ترتیب 234/0، 242/0، 158/0 و 36/0 به‌دست آمد. تبعیت جایگاه‌های مورد مطالعه از تعادل هاردی- واینبرگ (P > 0.05) و همچنین استقلال ژنوتیپ‌ها در بین جایگاه‌ها (P > 0.05) سبب شد که امکان استفاده از مدل پریچارد در این مطالعه فراهم باشد. با توجه به متنوع بودن ویژگی‌های محیطی و جدایی جغرافیایی مناطق مورد مطالعه، تنوع‌پذیری صفات ریخت‌شناسی این گونه در این مناطق محتمل به نظر می‌رسد. براساس مشاهدات صورت گرفته در صفات مورد مطالعه، جمعیت‌های ماهی کپوردندان اصفهان را تا حدودی می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. در روش ریخت‌سنجی هندسی با تحلیل متغیر‌های کانونی و آنالیز توابع جداکننده تفاوت‌های معنی‌داری در بین مناطق نمونه‌برداری وجود دارد که این تفاوت‌ها می‌تواند جمعیت‌های هر یک از این مناطق را به عنوان یک تاکسون جداگانه معرفی کند. براساس دندوگرام STRUCTURE به دست آمده در این تحقیق می‌توان عنوان نمود که احتمالاً جمعیت مجزایی از کپوردندان اصفهان در مناطق مورد بررسی وجود دارد. دندوگرام STRUCTURE جمعیت‌های مورد بررسی را در دو گروه مجزا طبقه‌بندی نمود. بر این اساس سه جمعیت حسن‌آباد، مالواجرد و ورزنه در یک گروه کاملا مشابه قرار گرفته و در گروه دیگر جمعیت زرین‌شهر قرار گرفته است وجود این جمعیت‌های متفاوت را می‌توان به ویژگی‌ها جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت مناطق مورد بررسی مرتبط دانست.
کد نوشتار : 297334