از ویژگی‌های اینترنت تغییراتی است که در آن رخ می دهد و افراد را در حل مشکلات رویارویی با ابزارهای جدید و یا حل مسائل فن آوری گذشته یاری می کند؛ وب بعنوان بخشی از این فضای مجازی، زمانی بصورت یکطرفه جریان اطلاعات را به کاربران انتقال می داد اما در حال حاضر در نسخه جدید وب جریان اطلاعات به صورتی است که افراد می‌توانند به راحتی با یکدیگر تعامل داشته باشند. شبکه‌های اجتماعی پیوسته بعنوان یکی از مهمترین عناصر ویرایش جدید وب، از جمله ابزارهایی است که مورد توجه طیف وسیعی از افراد قرار گرفته است. خوشبختانه در کنار شبکه‌های اجتماعی عمومی، شبکه‌هایی طراحی شدند که صرفا جنبه های علمی را در بر دارد و پژوهشگران را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی میزان استفاده پژوهشگران کشورهای خاورمیانه از شبکه های اجتماعی علمی پیوسته صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد پیمایشی- تطبیقی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیر درصدی انجام گرفت. جامعه این پژوهش تمامی محققین کشورهای منطقه خاورمیانه بودند که به دلیل تعدد پژوهشگران، با استفاده از جدول مورگان،حجم نمونه 728 نفر تعیین گردید. پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای افراد مورد بررسی از طریق پست الکترونیک ارسال شد که پس از سه بار پیگیری، 444 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد پژوهشگران کشورهای کویت، امارات متحده عربی و قطر بیشترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی علمی دارند. همچنین، پژوهشگران کشورهای بحرین، امارات متحده عربی و سوریه بیشترین میزان حضور را در شبکه های اجتماعی علمی دارند. نمایانی و افزایش استناد و به اشتراک گذاری مقالات توسط پژوهشگران کشورهای خاورمیانه هدف عمده‌ی پیوستن به این شبکه‌ها می باشد. در کل، میزان حضور پژوهشگران این منطقه در شبکه های اجتماعی علمی پیوسته رضایت بخش نیست و جای خود را در میان جامعه مورد مطالعه به خوبی باز نکرده است.