چکیده رساله‌ی حاضر به شبیه‌سازی عددی رفتار غیرخطی مواد هایپرالاستیک به روش المان محدود اختصاص دارد. به ‌این منظور از نرم‌افزار المان محدودABAQUS استفاده شده است. در ابتدا مکانیک مربوط به رفتار مواد هایپرالاستیک و به‌ویژه مکانیک مواد لاستیکی بررسی شده است. با توجه به اینکه تا کنون مدل‌های الاستیسیته‌ی غیرخطی متفاوتی برای مواد هایپرالاستیک ارایه شده است، در این تحقیق مدل‌هایی که کارآیی بیشتری دارند و در تحلیل‌های قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند بیان شده‌اند و اصول حاکم بر آن‌ها، مزایا و معایب هر یک نیز بیان شده ‌است. همچنین در این تحقیق، نحوه‌ی پیاده‌سازی و حل المان محدود یک مسئله‌ی غیرخطی با ماده‌ی هایپرالاستیک در نرم‌افزار ABAQUS تشریح شده ‌است. از آن‌جایی که برخی از مدل‌های هایپرالاستیک در این نرم‌افزار موجود هستند، این رساله قابلیت افزودن هر نوع رابطه‌ی ساختاری غیرخطی قابل قبول را به کتابخانه‌ی مواد موجود در نرم‌افزار ABAQUS را به خواننده می‌دهد. در این کار یکی از مدل‌های الاستیسیته‌ی غیرخطی پیشنهاد شده‌ی اخیرکه برای گستره‌ی وسیعی از مواد، با نتایج آزمایشگاهی تطبیق دارد، انتخاب شده و با استفاده از یک زیرروال مخصوص، معادلات آن در نرم‌افزار ABAQUS نوشته شده است. سه مود تغییرشکل برای مواد متفاوت در شرایط تراکم‌ناپذیر و تراکم‌پذیر شبیه‌سازی شده و نتایج قابل قبولی بدست آمده است. به منظور بررسی کارآیی کد المان محدود در تغییرشکل‌های سه ‌بعدی، رفتار یک بوش الاستومری به عنوان یک قطعه‌ی پرکاربرد صنعتی در سه مود تغییرشکل شبیه‌سازی شده و نتایج قابل قبولی در مقایسه با مدل‌های موجود در نرم‌افزار و نتایج تجربی بدست‌آمده است.
کد نوشتار : 122667