استفاده از منابع تولیدات پراکنده در شبکه‌های قدرت جدید شناخته شده با عنوان شبکه‌های هوشمند، بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. منابع انرژی تولید پراکنده با اهداف گوناگون از جمله افزایش بازدهی انرژی و قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچند با توجه به تغییراتی که این منابع در شبکه ایجاد می‌کنند و هماهنگی حفاظتی را دچار مشکل می‌سازند، مانند افزایش جریان اتصال کوتاه در باس‌های گوناگون نسبت به شرایطی که این منابع در شبکه وجود ندارند و تغییر پیکربندی سیستم پس از اتصال این منابع که ممکن است شبکه را از حالت شعاعی خارج نماید. از نظر حفاظت، حضور این منابع، بهره‌برداران شبکه را با چالش‌های و مسائل جدی روبرو ساخته است. در این پایان‌نامه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی مسئله جایابی امپدانس‌های سوئیچ شونده تریستوری (TCI) برای یک، دو و سه TCI به طور جداگانه حل شده است. تجدید آرایش و شرایط کارکرد منابع تولید پراکنده در حالت جزیره‌ای نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ساختار داخلی یک تحقق از امپدانس سوئیچ شونده نیز مورد بررسی قرار گرفته است و شبیه‌سازی‌ها با توجه به محدودیت‌های معرفی شده در این ساختار تکرار شده‌اند. نتایج این بررسی‌ها به تفکیک در ادامه بررسی خواهد شد. از الگوریتم ژنتیک برای یافتن جواب بهینه مسئله استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی شبکه تست نمونه 30 باسه پیاده‌سازی شده است. نتایج بدست آمده نشان از تاثیرات مثبت امپدانس‌های سوئیچ شونده تریستوری بر بهبود هماهنگی حفاظتی شبکه دارد.
کد نوشتار : 298381