یکی از پرکاربرترین انواع رسانه‎های اجتماعی را شبکه‎های اجتماعی تشکیل می‎دهند.امروزه تعامل اجتماعی افراد به فضای مجازی کشیده شده است و ارتباطات مجازی بخش عمده‎ای از دلایل استفاده کاربران از این فضاست.دامنه این ارتباطات مجازی از ایمیل، چت و وبلاگ‌نویسی فراتر رفته و شبکه‎هایی برای کاربرد همه اشکال ذکرشده به منظور داشتن تعاملات اجتماعی کامل‎تر و همه‌جانبه‎تر میان افراد ایجاد شده است وحمایت اجتماعی و میزان آن تابع روابط اجتماعی است فرد درقالب پیوند با دیگران یا عضویت درگروه ها و اجتماعات از حمایت ها برخوردار می گردد.نحوه و میزان بهره مندی از حمایت ها به دامنه روابط اجتماعی با دیگران و عضویت اجتماعی فرد بستگی دارد.این تحقیق درصدد شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر حمایت های اجتماعی درخواستی از شبکه های مجازی در بین دانشجویان است.چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه حمایت اجتماعی ولمن وهابرماس، نظریه شبکه می باشد.روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که بر روی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق نمونه گیری خوشه بندی چند مرحله ای انتخاب شده اند صورت گرفته است.اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ،...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.7 درصد از پاسخگویان از شبکه های اجتماعی مجازی به میزان کم،7/45 درصد به میزان متوسط و 3/47 درصد به میزان زیادی حمایت دریافت می کنند.بر اساس یافته های تحقیق،پاسخگویان بیشتر از شبکه های اجتماعی حمایت های عاطفی و مصاحبتی واطلاعاتی به میزان کمتری حمایت مالی ومشورتی دریافت می کنندو7/32 درصد از پاسخگویان از خانواده به میزان کم،7/61 درصد به میزان متوسط و7/5درصد به میزان زیادی حمایت دریافت می کنند.همچنین بیشترین حمایت دریافتی از سوی خانواده حمایت مالی و مصاحبتی و کمترین حمایت اطلاعاتی است.مطابق یافتههای تبینی بین متغیرهای بین تحصیلات فرد وحمایت های اجتماعی (76/7=F)،بین سواد والدین وحمایت درخواستی از شبکه های مجازی (111/0-=r )و بین پایگاه اجتماعی پاسخگو وحمایت درخواستی از شبکه های مجازی (13/0=r ) رابطه معنادار وجود داردو بین صمیمیت بین اعضای خانواده وحمایت درخواستی از شبکه های مجازی (25/0-=r )بین حمایت درخواستی از خانواده وحمایت درخواستی از شبکه های مجازی (24/0-=r )رابطه معناداری وجود دارد ولی از مجموع عوامل فردی بین سن و شغل پاسخگو و میزان و نوع حمایت درخواستی از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود ندارد.بر اساس ضرایب بتا 52/0 B = متغیر صمیمیت بین اعضای شبکه مجازی (52درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به حمایت درخواستی از شبکه اجتماعی مجازی را تبیین می کند