در تجزیه وتحلیل‌زبان‌شناختی چنانچه واحدی زبانی از قوانین مدون و چارچوب اطلاعات زبان گویشگر بومی تخطی کند. نشان‌دار تلقی می‌شود و این مسئله‌معمولا در خلق آثار ادبی بسیار اتفاق می‌افتد. بر اساس نظر لیچ(1969) موارد هشت‌گانه‌ی هنجارگریزی(معنایی، واژگانی، نحوی، زمانی،گویشی، نوشتاری ، سبکی و آوایی) و موارد سه‌گانه ی توازن:(آوایی، واژگانی و نحوی) همگی منجر به خلق اثر ادبی می‌شوند. هدف از این پژوهش ، بررسی گزیده‌ای از اشعار قرآن نامه‌ی شهاب تشکر آرانی(1376) ازنظر کاربرد موارد هنجار گریزی وتوازن و تحلیل آماری نتایج هست تا بتوان تحلیلی نوین از سبک خاص قرآن نامه ارائه داد. در این پژوهش، ابتدا پیشینه‌ای از نظریات فرمالیست‌ها به همراه بررسی آرای آنان در مورد زبان و شعر ارائه‌شده، سپس آشنایی‌زدایی، هنجار گریزی، قاعده افزایی وبرجسته سازی مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه انواع هشت‌گانه‌ی هنجار گریزی و همچنین توازن‌های آوایی، واژگانی و نحوی مطابق دسته‌بندی لیچ(1969) در اشعار جزء سی‌ام قرآن نامه‌ی شهاب تشکر آرانی طبق الگوی آماری- توصیفی نمونه‌برداری شده و با استفاده از روش‌های آماری و نمودار درصد وقوع هریک مشخص‌شده است. بر اساس بررسی‌های این پژوهش، واژه‌های عربی وارد شده ودخیل درفارسی و واژه های کهن بیشترین کاربرد را در قرآن نامه‌ی منظوم شهاب تشکر آرانی دارد. بنابراین این چند مورد از ویژگی‌های سبکی این اشعار هست. نتایج دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که سراینده‌ی قرآن نامه برای جلوگیری از تغییر کلام قرآن مجید از کاربرد هنجار گریزی معنایی وگویشی پرهیزکرده به‌گونه‌ای که درصد وقوع آن‌ها به کمترین درصد در این اثر می‌رسد.
کد نوشتار : 299546