فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. نیاز به حضور در فضاهای عمومی برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و ... امری ضروری است. با تبدیل جامعه سنتی به مدرن، حضور زنان در عرصه های اجتماعی پررنگ شده، اما فضاهای عمومی متناسب با این افزایش حضور طراحی نشده اند و زنان به طور مکرر در بهره برداری از فضاها و اماکن عمومی محدودیت ها و ناسازگاری هایی را تجربه می کنند. بر این اساس، هدف های اصلی پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تاثیر مولفه های کیفیت فضاهای عمومی شهری بر میزان حضورپذیری بانوان، بررسی شاخص های فضاهای شهری مناسب زنان در محدوده بوستان دانشجو و ارائه راهکار های لازم به منظور افزایش حضورپذیری بانوان در بوستان دانشجو می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها، از روش تهیه پرسشنامه در محدوده مطالعاتی استفاده شده است و نتایج حاصل در نرم افزار آماری Spss وارد شده و به کمک آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و جداول و نمودار های فراوانی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که برخی از متغیر های سنجش کیفیت فضاهای عمومی شهری، بر میزان حضور پذیری بانوان به بوستان دانشجو تاثیر مستقیم دارند، بدین معنی که با افزایش مطلوبیت این متغیر ها در بوستان دانشجو، میزان حضور پذیری بانوان به این بوستان افزایش می‌یابد. این متغیرها عبارت اند از: دسترسی به حمل و نقل عمومی، در اختیار داشتن وسیله نقلیه مناسب، سرگرم کننده بودن فضا، وجود بستری برای فعالیت های انفرادی، وجود گزینه های متفاوت برای سرگرمی و فعالیت، تمایل به دیدار دوستان در فضا، احساس آشنایی افراد با سایرین در فضا، مکان کافی نشستن، احساس لذت از قدم زدن در فضا، شادی فضا، حضور پررنگ مردم در ساعات مختلف شبانه روز، شناسایی قسمت های مختلف فضا. همچنین در ارتباط با شاخص های فضاهای شهری مناسب زنان، شاخص ارائه خدمات کارامد و شاخص فعال سازی طیف متنوعی از عملکرد ها در حد ضعیف رعایت شده است و این بوستان به منظور بهبود شرایط در این زمینه نیاز به مداخله و برنامه ریزی و طراحی دارد. همچنین در این بوستان شاخص امنیت در حد متوسط و شاخص پاکیزگی فضا و دسترسی به حمل و نقل عمومی در حد زیاد رعایت شده است.